پیدا

کتابخوان ماه با «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

نشست جمع خوانی «فرنگیس» کتاب «فرنگیس: خاطرات فرنگیس حید ور» با حضور جمعی از اعضای کتابخانه ی باقریه جمع خوانی شد.کتاب شیرین و خواندنی «فرنگیس»که مهناز فتاحی آن را نگاشته است، شامل خاطرات فرنگیس حید ور است که در حمله نظامیان عراقی به روستای محل س تش با یک تبر از خود در برابر سربازان بعث عراق دفاع کر و تنها با یک تبر توانست هم از عراق اسیر بگیرد و هم سربازی را بکشد. سرگذشت ” فرنگیس ” با این سطور آغاز می شود …. کتاب خاطرات شیر زن گیلان غرب . در پارک شیرین کرمانشاه تندیس زنی تبر به دست وجود دارد که خاطرات نا گفته ای از جنگ دارد و نویسنده کتاب با دیدن تندیس زن شجاع و قهرمان گیلان غربی تصمیم می گیرد خاطرات نا گفته او از جنگ را بنویسد. فرنگیس سرگذشت زن سرسختی است که در کودکی پا به پای پدر در مزارع کار کرد و در بهبوهه جنگ که دشمن به سمت گیلان غرب پیش روی کرد ، از پای نایستاد . او حاضر نبود شهر و روستای خود را به دشمن بدهد.. نگارنده کتاب «خاطرات فرنگیس حید ور» از زمان کودکی تا دوران جنگ و حتی خاطرات او در دوران پس از جنگ و دیدار او با ی در سال ۱۳۹۰ را در کتاب شرح داده است. معظم انقلاب در دیدار با مردم گیلان غرب در مهر ماه سال ۹۰ درباره این شیر زن گیلان غربی می گوید: ” در شهر شما بانویی مسلمان و شجاع در مقام دفاع توانست سرباز دشمن را اسیر کند و نیروی مهاجم را به خاک و خون بنشاند . این را نگه دارید برای خودتان و حفظ کنید .
با خواندن خاطرات فرنگیس نه تنها با زندگی پر فراز و نشیب این زن دلیر آشنا می شویم، بلکه با مردم مرزنشین گیلان غربی همراه می شویم و با آنها در دل جنگ همذات پنداری می کنیم .
در جمع خوانی، هدف روخوانی کتاب نیست بلکه تشویق و ترغیب و ایجاد انگیزه برای خواندن است، در جلسات جمع خوانی، با خوانش کتاب، اعضای کتابخانه با زیبایی های کتاب آشنا شده و در نهایت مخاطب به خواندن کتاب تشویق می شود.